Giften uit Nederland zijn belastingaftrekbaar:

Rekeningnummer Nederland: Stichting BTC
Kampvelderweg 11B, 3851GR Ermelo, Nederland
IBAN: NL38 INGB 0006 7912 76
BIC: INGBNL2A

Wettelijke gegevens van onze stichting:

De naam van de instelling:
Stichting BTC (Bijbelschool, teamnetwerk, christengemeenten)

Inschrijvingsnummer KvK: 4106812

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatienummer): 804656691

Fiscaal nummer:  804656691

Zetel van de Stichting:
Kampvelderweg 11B,
3851 GR Ermelo, Nederland

Postadres van de Stichting:
Dhr. Celis, J. Cardijnlaan 67
1860 Meise, België

Omschrijving van de doelstelling van de ANBI:
1) De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus met uitsluiting van enig winstoogpunt.
2) Het ondersteunen van evangelisatie en/of zendingswerk in België.
3) Het aanbieden van een theologische en pastorale praktische opleiding aan hen die zich willen voorbereiden op het verrichten van pastorale, religieuze en daarmee verband houdende sociale arbeid.
4) Het helpen van afgestudeerde bijbelschoolstudenten tot het opnemen van verantwoordelijkheid in een christengemeenschap.
5) Het geven van christelijke vorming en onderwijs in de meest algemene zin, door het organiseren van conferenties, studiedagen, seminars, jeugdwerk…
6) Het stichten van Christengemeenten.
7) Het ontplooien van charitatieve activiteiten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

1) De werkzaamheden van uw instelling:
Algemeen Kerkelijk werk.

Bijbelsschool voor jongeren:
* het aanbieden van een theologische en pastorale praktische opleiding.
* het helpen van afgestudeerde studenten tot het opnemen van verantwoordelijkheid in een christengemeenschap.

Het geven van christelijke vorming en onderwijs in de meest algemene zin door het organiseren van:
*   conferenties.
*   studiedagen en seminars.
*   jeugdwerk.

Het ondersteunen van zendingsprojecten, o.a. in India, Cuba.

Het verzorgen van spreekbeurten in binnen – en buitenland.

2) De wijze waarop uw instelling de fondsen wil werven:
Er zijn voornamelijk twee bronnen waarop inkomsten worden verworven:

door giften.
door deelnamekosten aan een activiteit.

3) De wijze waarop uw instelling fondsen en vermogen zal beheren:

Er is een dagelijkse opvolging van alle fondsen, die boekhoudkundig worden verwerkt. De gevoerde boekhouding is transparant en de Stichting is bereid tot het afleggen van verantwoordelijkheid aan iedereen die daarom vraagt.

4) De wijze waarop uw instelling fondsen en vermogen zal besteden:
De fondsen van de instelling worden intergraal besteed aan het doel waarvoor het werd gegeven.
Het vermogen van de instelling behoort toe aan de instelling en zal enkel worden aangewend om de algemene doelstelling te verwezenlijken.

Bestuurders en functie:

Dhr. Celis Koenraad: voorzitter
Dhr. Kok Willem: penningmeester
Dhr. van der Haar Wouter, secretaris

Het beloningsbeleid van bestuur, directie en personeel:

Er zijn geen vergoedingen verbonden aan de functie van het bestuur.
Er is geen directie noch personeel.

Actueel jaarverslag 2015:

* het aanbieden van een theologische en pastorale praktische opleiding,
* het helpen van afgestudeerde studenten tot het opnemen van verantwoordelijkheid in een christengemeenschap.
* Het ondersteunen van zendingsprojecten, o.a. in India, Cuba.
* Het verzorgen van spreekbeurten in binnen – en buitenland.

Een financiële verantwoording 2015:

Zie: 2015 Boekhouding Stichting BTC